The path to Liberation
September 16, 2019
5000s Magazine Issue 32
October 3, 2019

«Arte Buddhista distorta» «ยด้านล่ิล์ที่ิดเี้ยน» (โรดอ่าน์าน์าไทยด้านล่าง)

Un disegno di arti buddiste o qualsiasi altra scultura raffigura Buddha immagine deve essere considerato come segue: 1.Buddha deve essere rappresentato in piena forma e non deve essere mostrato in stato parziale. 2.Buddha aspetto non deve essere distorto e deformato.3.Buddha non deve essere utilizzato per qualsiasi scopo di decorazione.4.Il disegno deve non ingannare le persone a perdita di rispetto verso Buddha. 5.Non deve essere presente come un'arte esotica.6.Tutte le statue di Buddha devono essere collocati in modo appropriato e meritano la sua dignità.7.Mettere parole o frasi sull'immagine non è suggerito.8.simboli Buddha non devono essere utilizzati su qualsiasi oggetto in quanto manca di rispetto.9.Immagini di Buddha, monaci e tutti i simboli buddisti non devono essere utilizzati per gli scopi sopra menzionati.

Maestro Acharavadee Wongsakon——- «การสรสรสร้างงานทีท์ที่งก้องเหมา้สี» การออกบงานทบงานลที ิลที หรองาน้นอ้นองนอ่นนดที่ามมมมมมมมานานานานานานานที่นานานลมี่านหลมมี่านานน้องค้องวามเหมาสมดังบนั้ก้องวามเหมาามเหมาสมดังกออไนนี้1. ก้องเการอการอกบองคีรีอย่างสมบรีรี เกรงสมรีีกรี หรออเกมองสรีสรีรีรีรี ไม่นมาเมาเียงส่วนหนน่ง หรอนอดททอดททอนอนอนอนอนอนอนทททอนอนอนอนอนทททอนเลียงบางส่วนมาสดง 2. ลัก้องไม่งไม่ิดเี้ยน ไม่ิดรม่ิดรี ทีห้ด้ดาลกน 3. ไม่เวนไนไทที่องนการีรีดับกกเ่งอย่างสิ้นเชิง4. ไม่สร้างลักี ที่สม่อห้เ้าวามเก้าวามเห้อทีห้ง้บเหนไม่น่น่วน่วามเกาดวามเคารยนรีร้น้นน้นนนห5. ก้องไม่เนงานที่เน้นเลียงิลงสร้างสรรางสรคลกลกหมยเน่อนอนอนอี ลงานลี เลยคารวนลี 6. วนองานองคีรีทีที่างเหมางเหมายก่การนารนทีดิมานที่สงอย่างเหมางเหมาควี สมกรีเกีเกียรน 7. ก้องไม่นยลงานวางนรีดับก่วางบน้น หรีอบนทางเท้างเท้างเท้น 8. ไม่ิมนสิม้องเครรี สักลัก์ลงบนสิ่งนองเกรี่องเคร่องนทีทีทีอเวามเนการนกาดวามเการดวามเคารี9. ไม่ควรเขียนกัวหนังสีอดบน้ากรีทีทีเ้า10. ไม่น้าวมสักีรีที เมรีสงนามานามาวนาที่องรีสักลัก์ทางรรีที าสนามานามานามนามอกรีดังที่ที่ที่สกล่า่าวนน้าวนนนนนน้านนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนPario's

Leave a Reply